INNKJØPSSENTRALEN OFFENTLIGE FELLESINNKJØP PÅ AGDER
HOVEDSIDE
NYHETER
OM OFA
LOGG INN
NYHETER
INFORMASJONSMØTE OFFENTLIGE INNKJØP PÅ AGDER 2019
Presentasjoner - Leverandørmøte 2019
OFA har inngått avtale på KGV og KAV
Elektronisk faktura i kommunene
Miljøkriteriesett for offentlige anskaffelser – veileder med linker
Etisk handel blir sosialt ansvar
Publisert: 04.02.2011 av Knut Otto Pedersen

Et nytt begrep er nå introdusert for å dekke alle krav som offentlige innkjøpere kan stille når det gjelder etisk handel. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har valgt å bruke "sosialt ansvar" som begrep, og når innkjøperne er i gang med å skrive konkurransegrunnlag og ønsker å ta "sosiale hensyn", stiller man "sosiale krav". Begrepsoppryddingen skal gradvis gjøre seg gjeldende på anskaffelser.no, der for øvrig Difis verktøy for risikovurdering i forbindelse med "sosiale krav" ligger til nytte og hjelp.

Difi har altså besluttet å introdusere begrepet sosialt ansvar for å dekke inn det tidligere begrepet etisk handel i forbindelse med offentlige anskaffelser. Rådgiver Kristine Aasgård i Difi forteller:
- Navneendringen kom av at det var så mye forvirring rundt begrepet etisk handel. Det ble stadig blandet med etikk og virksomhetens interne retningslinjer om korrupsjon og lignende. I tillegg er begrepet noe snevert.

Derfor ble "sosialt ansvar" valgt, et begrep som passer inn under samfunnsansvarsparaplyen. Det er viktig å presisere at når Difi omtaler dette temaet, sikter man til det å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsvilkår ileverandørkjeden. I fremtiden kan imidlertid begrepet bygges ut til for eksempel å inkludere videre definisjon av samfunnsansvar, som ansettelse av lærlinger etc.

Utgangspunkt i regelverket
Begrepet tar utgangspunkt i de begreper som brukes i EU-direktivene og lov og forskrift om offentlige anskaffelser, hvor sosiale hensyn (loa § 6) både gjelder arbeidstakerrettigheter (som ILO-konvensjoner) og sosiale klausuler som politiske sysselsettingstiltak mv, som for eksempel ansettelse av arbeidsledige (kontraktvilkår). I tilsvarende regulering i EU-sammenheng brukes begrepet "social conditions", som favner både sosiale hensyn i snever forstand (arbeidsledige etc.) og også ILO konvensjoner.
- Vi snakker altså om at sosialt ansvar er det overordnede arbeidsområdet, og under der tar man sosiale hensyn, bl.a. ved å stille sosiale krav, fastslår Aasgård, som legger til at Difi nå er i gang med å oppdatere artikler, portalen anskaffelser.no og verktøy med det nye begrepet.

Prioriteringsverktøy
På anskaffelser.no finner du for øvrig Difis verktøy for vurdering av sosiale hensyn med tilhørende veiledning. Det er utformet for innkjøpere i offentlig sektor, og skal gjøre det raskt og enkelt å identifisere relevante sosiale hensyn for den aktuelle kontrakten. Prioriteringsprosessen skal være brukervennlig og rask å fullføre for offentlige innkjøpere. Verktøyet skal brukes i planleggingsfasen av en anskaffelse, før konkurransen er gjennomført og leverandør er valgt. Dels skal det hjelpe innkjøperen å prioritere hvilke anskaffelser det er mest hensiktsmessig å stille krav i, dels identifisere hvilke sosiale områder det er størst risiko for brudd på i en slik anskaffelse. På den måten kan det være en hjelp i vurderingen av hvilke sosiale hensyn som bør inkluderes i kontrakten. Det er utviklet standardiserte kontraktsvilkår for hvert tema som er kartlagt i verktøyet (f.eks barnearbeid, diskriminering, etc)
Difis verktøyet er excel-basert og genererer automatisk en vurdering for en enkeltanskaffelse i planleggingsfasen straks all nødvendig informasjon er angitt i skjemaet. Den totale kartleggingen av relevante sosiale hensyn, sammen med de enkelte vurderingene som den totale prioriteringen er basert på, kan deretter legges til grunn for prioritering når innkjøperen skal stille sosiale krav.

(DOFFIN-nyhetene 4.2.2011)
Internettlink(er):
Verktøy "Kontraktvilkår for sosialt ansvar"

Ansvarlig for vedlikehold av innhold: OFA v/Knut Otto Pedersen
GRAFISK DESIGN: BJORVAND OG SKARPODDE