INNKJØPSSENTRALEN OFFENTLIGE FELLESINNKJØP PÅ AGDER
HOVEDSIDE
NYHETER
OM OFA
LOGG INN
NYHETER
INFORMASJONSMØTE OFFENTLIGE INNKJØP PÅ AGDER 2019
Presentasjoner - Leverandørmøte 2019
OFA har inngått avtale på KGV og KAV
Elektronisk faktura i kommunene
Miljøkriteriesett for offentlige anskaffelser – veileder med linker
Endringer for KOFA - Håndhevingsutvalgets innstilling
Publisert: 19.04.2010 av Knut Otto Pedersen

KOFA skal fortsatt ha en rådgivende funksjon, men dagens adgang til å ilegge bøter overflyttes til domstolene. Det foreslår det såkalte håndhevingsutvalget i sin innstilling, som nylig ble overlevert til fornyings- , administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud. Forslagene fra håndhevingsutvalget som har vært ledet av prof. dr. juris ved Universitetet i Oslo, Fredrik Sejersted, skal ut på høring med frist 20. august.


Utvalgets flertall mener at håndhevelsen av anskaffelsesretten i Norge
fortsatt bør bygge på en domstolsmodell, kombinert med fortsatt
rådgivende tvisteløsning gjennom KOFA. Mindretallet foreslår å etablere
KOFA som et bindende administrativt klageorgan og beholde KOFAs
kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte
anskaffelser.

Utvalget åpner i sitt forslag for at en kontrakt kan kjennes "uten virkning".
Det gjelder først og fremst ved ulovlige direkte anskaffelser. Utvalget
foreslår at sanksjonen «uten virkning» bare innføres for anskaffelser over
EØS-terskelverdiene. I tillegg kommer såkalte «alternative sanksjoner»,
som vil si bot (gebyr) og avkorting av kontrakt, i stedet for eller i tillegg til
at en kontrakt kjennes uten virkning. Utvalget foreslår å innføre begge de
alternative sanksjonene, og at disse kan kombineres. Det foreslås å
videreføre dagens gebyrnivå begrenset oppad til 15 prosent av
anskaffelsens verdi.

Utvalget anbefaler ellers at ..
* det for krav om «uten virkning» eller alternative sanksjoner innføres
særskilte søksmålsfrister, som er kortere enn for vanlige søksmål.
* en begjæring om midlertidig forføyning mot brudd på
anskaffelsesreglene skal føre til en automatisk utsettelse av adgangen til å
inngå kontrakt.
* at oppdragsgiver utelukkende pålegges å gi én begrunnelse, mot
dagens regler der oppdragsgiver etter omstendighetene må gi to
begrunnelser.
* at i tilfelle at kontrakter kjennes "uten virkning", foreslår utvalget å
innføre regler som gir oppdragsgiver en viss mulighet til å kunne foreta
midlertidige dekningskjøp uten forutgående kunngjøring, frem til ny
korrekt anskaffelse kan skje.
* offentlighetslovens bestemmelse om innsyn i tilbud i karensperioden
vurderes på nytt. Utvalget mener det er uheldig at leverandørene kan få
innsyn i hverandres tilbud før kontrakten er endelig signert, særlig i
situasjoner hvor oppdragsgiver finner å måtte avlyse konkurransen og
utlyse den på nytt.

Utvalgets flertall mener at håndhevelsen av anskaffelsesretten i Norge
fortsatt bør bygge på en domstolsmodell, kombinert med fortsatt
rådgivende tvisteløsning gjennom KOFA. Mindretallet foreslår å etablere
KOFA som et bindende administrativt klageorgan og beholde KOFAs
kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte
anskaffelser.

(Kilde: Innkjøpsforum nr. 14/2010)

Ansvarlig for vedlikehold av innhold: OFA v/Knut Otto Pedersen
GRAFISK DESIGN: BJORVAND OG SKARPODDE