INNKJØPSSENTRALEN OFFENTLIGE FELLESINNKJØP PÅ AGDER
HOVEDSIDE
NYHETER
OM OFA
LOGG INN
NYHETER
INFORMASJONSMØTE OFFENTLIGE INNKJØP PÅ AGDER 2019
Presentasjoner - Leverandørmøte 2019
OFA har inngått avtale på KGV og KAV
Elektronisk faktura i kommunene
Miljøkriteriesett for offentlige anskaffelser – veileder med linker
Nye EU-regler for innkjøp i 2012?
Publisert: 04.02.2011 av Knut Otto Pedersen

Allerede tidlig neste år kan EU-kommisjonen komme med sine forslag til revidert regelverk for offentlige anskaffelser. Det fremgår av høringsdokumentene som nå er lansert. Men fra Kommisjonen kommer med sitt forslag til for eksempel Norge får nytt regelverk, kan det lett gå flere år. Forenkling, lettere for små leverandører og myndigheter, kamp mot korrupsjon og lignende, og verktøy for å nå alminnelige samfunnsnyttige mål er blant de sentrale temaene i høringen. Konsesjoner og e-handel er ikke med i denne omgang.

Sju år siden sist
Det er snart sju år siden EU sist avsluttet en omfattende regelreform for offentlige anskaffelser. To EU-direktiv fra 2004 ligger nå til grunn for europeisk, inklusive norsk, praksis på dette området. EU-kommisjonen antyder et revidert direktivforslag tidlig i 2012, men det vil ta flere år før det enkelte medlemsland - og Norge - kan regne med å få revidert sine nasjonale regelverk. Først skal EU-kommisjonens forslag gjennom en omhyggelig prosess i EUs organer, og deretter kommer mulige nasjonale prosesser.

Også ved denne korsvei er det et overordnet mål for EU å forenkle og oppdatere regelverket. Det var det også forut for 2004-direktivene uten at alle tilsynelatende ble overbevist om resultatet. EU-kommisjonen holder også på med sin egen evaluering av 2004-direktivenes praktisering og virkning. E-handel i det offentlige er ikke omtalt i høringen ettersom det er i gang en egen høringsrunde på temaet, og likeledes står det ikke noe om konsesjoner. Her varsler EU-kommisjonen et kommende forslag til nye regler, der intensjonen er å legge forholdene bedre til rette for lokale og regionale aktører, samt for utvikling av bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS).

Visse grenser

EU-kommisjonen fastslår i høringsdokumentet at det er visse grenser for hvor omfattende regelendringene denne gangen kan bli, fordi EUs internasjonale avtaler og andre forpliktelser kan sette ytre begrensninger. I særdeleshet gjelder det forhold som definisjonen på innkjøpsaktiviteter og offentlige innkjøper, grensene for bruk av EUs innkjøpsregler og visse prosedyrespørsmål som tidsfrister og tekniske spesifikasjoner.

I tillegg til å legge til rette for enda bedre bruk av offentlige midler, er motivet for høringen hvorledes det offentlige gjennom innkjøp skal ta vare på mer generelle samfunnsmessige målsettinger. Det gjelder miljø, mer ressurs- og energieffektivitet, bekjempe klimaendringene, fremme innovasjon og sosial integrering og sikre best mulige forhold for kjøp av tjenester av høy kvalitet.

Småbedrifter, korrupsjon
Bedre tilgang for småbedriftene er et sentralt spørsmål knyttet til høringen, like ens en overgang fra det kortsiktige "laveste pris" til "laveste livsløpspris". Det å bekjempe korrupsjon, interessekonflikter og favorisering er viktige tema i forbindelse med diskusjonen om et nytt regelsett. Dominerende markedsaktører, anbudssamarbeid og markedsdeling er stikkord. EU-kommisjonen er også opptatt av om regelverket og prosedyrene kan forenkles for mindre offentlige myndigheter. Det samme gjelder hvorledes tilgangen for EU-foretak til markeder i den tredje verden kan forbedres, og det spørres om under hvilke vilkår kontrakter mellom offentlige organer kan unntas fra regelverket.

(DOFFIN-nyhetene 4.2.2011)
Internettlink(er):
Høringsdokument (grønnbok)

Ansvarlig for vedlikehold av innhold: OFA v/Knut Otto Pedersen
GRAFISK DESIGN: BJORVAND OG SKARPODDE